Podľa aprílovej správy OIV (Medzinárodná organizácia pre vinič a víno) produkcia vína vo svete vzrástla v roku 2018 o 17 %, čo je viac ako 282 mil. hl vína. Veľkú zásluhu na tom má starý kontinent, v Novom svete bola výroba vína nižšia. Opačne sa však vyvíjala spotreba vína – v roku 2018 sa mierne znížila a dosiahla 246 mil. hl.

Svetové vinohradníctvo a vinárstvo sa v súčasnosti zaoberá hlavnou témou – zmenou klimatických podmienok vo svete. V portugalskom Porte sa v marci 2019 uskutočnila celosvetová konferencia o klimatických zmenách. Svetové vinárske spoločnosti chcú prevziať vedúcu úlohu v zmierňovaní dopadu klimatických zmien na našu planétu. Kľúčom k zmenám sú plochy vinohradov a obaly. I keď z hľadiska celosvetového je vinohradníctvo kvapkou v mori, je potrebná spolupráca ako s celosvetovými tendenciami, tak i v samotnom vinohradnicko-vinárskom sektore. Je potrebné sa zamerať na zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, využívanie a ďalšiu recykláciu dažďových vôd, znižovanie spotreby vody pri zavlažovaní, zavádzanie ľahších obalov a fliaš, znižovanie spotreby fosílnych palív, vysádzanie odrôd viniča a štúdium polôh viniča, pôdy s cieľom optimálneho využívania prírodných aspektov miestnych podmienok, teda terroiru. Ďalšou prioritou je zníženie emisií skleníkových plynov spôsobených vinárskym priemyslom.

„Začnime u seba“ je názov protokolu Porto 2019, do ktorého je v súčasnosti zapojených 130 svetových vinárskych firiem a občanov, ktoré si uvedomujú že pôda a klimatické podmienky sú pre pestovanie viniča a pre vinársky priemysel rozhodujúce.

Aj naša Vinárska akadémia sa každoročne v marci zaoberá aktuálnymi témami, ktoré majú úzku súvislosť s klimatickými zmenami. V predchádzajúcich rokoch sme organizovali medzinárodnú konferenciu na tému pôdnych a klimatických podmienok, slovenského terroiru, následne sme sa venovali ekologickému vinohradníctvu.